Ubezpiecz swoją firmę.

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenia majątkowe ( firmowe)

Dedykowane są osobom lub podmiotom chcącym zapewnić ochronę m.in. mienia firmowego.

Zakres ubezpieczenia:
Do wyboru jest kilkanaście rodzajów majątku, które można ubezpieczyć od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem / rabunku oraz wielu klauzul dodatkowych. Jednocześnie z ubezpieczeniem mienia firmowego chcemy zaproponować ochronę w ramach Odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Rozwiązania pakietowe, czy na wybrane ryzyka, pozwolą nam dostosować ubezpieczenia do branży, prowadzonej działalności czy posiadanego mienia.

Przedmiot ubezpieczenia:

 • Firma może ubezpieczyć cały majątek lub tylko daną jego grupę (np. budynek i/lub maszyny i/lub środki obrotowe).
 • lokal / budynek
 • maszyny / urządzenia, wyposażenie itp.
 • stacjonarny sprzęt elektroniczny oraz przenośny sprzęt elektroniczny
 • środki obrotowe
 • rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży
 • rzeczy ruchome w celu wykonania usługi
 • nakłady inwestycyjne/ aranżacyjne
 • wartości pieniężne
 • mienie pracowników

 
Klauzule dodatkowe:

Ochronę ubezpieczeniową możemy dodatkowo wzbogacić o  dodatkowe klauzule np.:

 • stłuczenia i uszkodzenia szyb i oszkleń;
 • wandalizmu;
 • majątku firmy w każdym miejscu RP (np. laptopa);
 • awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń;
 • katastrofy budowlanej;
 • stacjonarnego lub przenośnego sprzętu elektronicznego od szkód elektrycznych;
 • mienia w transporcie (CARGO);
 • assistance;
 • nowych środków trwałych;
 • klauzula rozmrożenia środków obrotowych (zepsucia towarów wskutek rozmrożenia);
 • klauzula reprezentantów;
 • klauzula drobnych prac remontowo- montażowych;
 • klauzula rzeczoznawców;
 • NNW pracowników.

Ubezpieczyciele różnie definiują klauzule dodatkowe, w związku z czym skontaktuj się z nami i opisz jakich szkód się obawiasz. My stworzymy program ubezpieczeniowy specjalnie dla Twojej Firmy.

 

2.Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia szkód osobom trzecim- wynikających z szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Szkody te mogą dotknąć każdej ze stron występujących w obrocie gospodarczym. Mogą mieć charakter zarówno osobowy, jak i  rzeczowy. Finansowe skutki takich zdarzeń mogą oznaczać dla firmy ogromne koszty, często znacznie większe niż straty spowodowane klasycznymi żywiołami. Odpowiednia polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest niezbędnym elementem, który zapewnia finansowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe, osobowe, a niekiedy finansowe wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczenie OC zapewnia Tobie „spokojny sen”, ponieważ to ubezpieczyciel przejmie na siebie ekonomiczne skutki szkód, pod warunkiem, że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone - art. 415 KC) lub kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - art. 471 KC). Jak również konsekwencje szkód wyrządzonych przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność przewidzianą przepisami ( OC pracodawcy).