Oblicz wysokość swojej składki!

logo

Ubezpieczenia komunikacyjne

Proponujemy dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta szeroki zakres ubezpieczeń pojazdów silnikowych i nie tylko (auto-OC, AC, NNW, ZK, ASS, Szyby, ubezpieczenie bagażu)


OC - ubezpieczenie obowiązkowe, zakres podstawowy: wybieramy najkorzystniejszy wariant ubezpieczenia.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu i zobowiązana jest ponieść karę finansową na rzecz osoby trzeciej w związku z w/w szkodą.


AC - ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie Autocasco oferuje ochronę ubezpieczeniową własnego pojazdu oraz jego wyposażenia fabrycznego lub -  za dodatkową składką - wyposażenia ponadstandardowego. Ochroną objęte są szkody z winy kierującego, jak również szkody, na które właściciel bądź użytkownik nie ma wpływu, np. kradzież lub wandalizm oraz skutki atmosferyczne, takie jak np. powódź, pożar.


MINICASCO / AUTOCASCO MINI - okrojony zakres ubezpieczenia Autocasco obejmujący  - w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego - najczęściej kradzież pojazdu lub kradzież pojazdu oraz szkodę całkowitą .


NNW - ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdu - obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu (uszkodzenie ciała ,rozstrój zdrowia) lub śmierć powstałe w czasie ruchu i postoju pojazdu, wsiadania i wysiadania z pojazdu, podczas naprawy pojazdu oraz w związku z załadunkiem i rozładunkiem.


ASSISTANCE - zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom w czasie podróży pojazdem w zakresie pomocy technicznej i medycznej.


ZIELONA KARTA - zakresem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na terytorium państw objętych Systemem Zielonej Karty: Albanii, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Białorusi, Rosji, Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Tunezji, Iranu, Turcji , Izraela, Ukrainy.


SZYBY - ubezpieczenie szyb obejmuje wymianę uszkodzonej w skutek działania siły zewnętrznej szyby w pojeździe; ten wariant przyśpiesza proces likwidacji szkody, omijając skomplikowany proces likwidacji szkody z zakresu AC, a co najważniejsze - nie wpływa na utratę zniżki za jazdę bezszkodową z ryzyka autocasco.


BAGAŻ - zakresem ubezpieczenia jest uszkodzenie bagażu przewożonego w pojeździe w skutek wypadku bądź wskutek kradzieży


Brak ważnego ubezpieczenia OC, czyli kary pieniężne przepisy po nowelizacji Ustawy Art. 88
WYSOKOŚCI KAR:

  • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy: równowartość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę